Στελέχωση του Δημόσιου Τομέα – Η περίπτωση της Ελλάδας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)ως ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα QualiChain ως τρίτο συνδεδεμένο μέρος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

Στόχοι

Το ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στην αξιοποίηση του αποθετηρίου (μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων) εκπαιδευτικών τίτλων και προσόντων του QualiChain για να απλοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ που σχετίζονται με την αξιολόγηση, επιλογή και πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, με γνώμονα τη διαφύλαξη της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του ελληνικού πιλοτικού είναι:

  • Η παροχή προσωποποιημένων ειδοποιήσεων στους υποψηφίους σχετικά με κενές θέσεις εργασίας μέσω αντιστοίχισης των μεμονωμένων προφίλ τους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο.
  • Η επικύρωση/επαλήθευση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων.
  • Η διασφάλιση αποδοτικότερων, ταχύτερων και αξιόπιστων διαδικασιών πρόσληψης.   

Ενδιαφερόμενα μέρη

  • Τα Μέλη του Συμβουλίου και η Γραμματεία του ΑΣΕΠ ως ελεγκτές, αξιολογητές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σχετικών με τη διαδικασία προσλήψεων
  • Ο πολίτης/υποψήφιος ως κύριος συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής 
  • Ο Δημόσιος Φορέας ως μελλοντικός εργοδότης του υποψηφίου
  • Οι Φορείς έκδοσης τίτλων/πιστοποιητικών

Σενάριο

Με βάση το σενάριο του πιλότου, ο φορέας έκδοσης (για παράδειγμα ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα) εκδίδει ένα πιστοποιητικό προσόντων (για παράδειγμα έναν επίσημο ακαδημαϊκό τίτλο) για έναν πολίτη. Επιπλέον, ο φορέας έκδοσης, αφού λάβει τη συγκατάθεση του υποψηφίου, «ανεβάζει» το πιστοποιητικό προσόντων στην πλατφόρμα του QualiChain και ενημερώνει τον πολίτη. Ο πολίτης, ως δυνητικός υποψήφιος, εγγράφεται στην πλατφόρμα QualiChain και ορίζει τις προτιμήσεις του για ειδοποίηση αναφορικά με νέες θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα. Επομένως, μόλις το ΑΣΕΠ ανακοινώσει τις κενές θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα στο QualiChain, ο πολίτης/υποψήφιος ειδοποιείται για τις νέες θέσεις από την Πλατφόρμα του QualiChain. Επιπλέον, ο υποψήφιος εγγράφεται στο μητρώο του ΑΣΕΠ (εάν δεν έχει ήδη εγγραφεί), συμπληρώνει τα προσόντα, ανεβάζει τη σχετική απόδειξη προσόντων (για παράδειγμα πτυχίο πανεπιστημίου) και υποβάλλει αίτηση για την επιθυμητή θέση εργασίας στο δημόσιο. Το ΑΣΕΠ επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των επίσημων προσόντων και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ. Όσον αφορά στο προσωπικό με υψηλή ειδίκευση, η διαδικασία περιέχει τρία επιπλέον βήματα*:

  1. Το ΑΣΕΠ χρησιμοποιεί το πολυκριτηριακό σύστημα λήψης αποφάσεων QUALICHAIN ​​MCDSS (Multi Criteria Decision Support System) για να πάρει μια αρχική κατάταξη των υποψηφίων.
  2. Το ΑΣΕΠ συνεχίζει στο στάδιο των συνεντεύξεων βάσει της αρχικής κατάταξης.
  3. Το ΑΣΕΠ χρησιμοποιεί ξανά το QUALICHAIN ​​MCDSS για να πάρει την τελική κατάταξη.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου (ελληνικό πιλοτικό) είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Σύμβουλος ΑΣΕΠ). Πατήστε εδώ για να δείτε την ομάδα έργου του προγράμματος.

* Aπό 15/5/2021, η διαδικασία επιλογής προσωπικού έχει αλλάξει σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021.